Follow us!

Dotychczas w ramach programu zrealizowane zostały cztery spektakle tańca. Premiera trzech spośród nich odbyła się w ramach przeglądu tańca Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń, organizowanego przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka oraz Krakowski Teatr Tańca.    

OPS!

 

OPS! skupia wybranych, aktywnie działających w przestrzeni sztuki i zdecydowanych na podejmowanie działań twórczych, organizacyjnych oraz edukacyjnych, absolwentów Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Łacińskie <ops> oznacza między innymi <pomoc>, <siłę> i <moc>. 

Założeniem OPS! jest rozwój polskiego tańca współczesnego poprzez wspieranie potencjału młodych artystów – absolwentów Wydziału Teatru Tańca. Utrzymywanie i podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności oraz stymulowanie dalszego rozwoju zarówno w aspekcie wykonawczym, jak i twórczym. Wspieranie rozwoju grupy odbiorców teatru tańca i tańca współczesnego poprzez tworzenie „płaszczyzny wymiany doświadczeń” pomiędzy zawodowym a amatorskim środowiskiem tańca współczesnego w Polsce.

Moment zakończenia studiów i wkraczania w obszar życia zawodowego z jednej strony stanowi dynamiczny i pełen potencjału twórczego punkt zwrotny,  z drugiej stawia wyzwania i ograniczenia, wyznaczane przez mało sformalizowany i ustrukturyzowany rynek tańca w Polsce. W tym obszarze model instytucjonalny to jedynie wąski zakres aktywności. Znacznie większy obszar zajmuje forma działania artysty-fleerancera - artysty niezależnego.  Wkraczanie w ten obszar często ograniczone jest niedostatkami w tak podstawowych zagadnieniach, jak dostęp do studia tanecznego, ograniczone możliwości stałej praktyki ruchowej (niezbędnej dla podtrzymania czy rozwoju formy fizyczno-ruchowej performera), brak wsparcia promocyjnego czy organizacyjnego w podejmowanych działaniach. Rolą Krakowskiego Teatru Tańca w ramach programu OPS! jest stwarzanie tych warunków. Aktywacja artystów w początkach ich zawodowego życia stymulować będzie nie tylko samych artystów. Zderzanie działań zawodowców i amatorów stymulować i rozwijać ma w sposób czynny środowisko odbiorców teatru tańca i sztuki tańca w ogóle. Przestrzeń wytworzona przez OPS! służyć ma zarówno realizacji projektów własnych /zawodowych/ osób  skupionych wokół  OPS!, jak i lokalnemu środowisku poprzez aktywowanie młodych artystów do misyjnej pracy w ramach projektów z amatorami, seniorami, młodzieżą i dziećmi.  Działania w ramach programu nie będą sprowadzane jedynie do wymiaru artystycznego, wkraczać będą także w przestrzeń społeczną (między innymi pobudzanie potencjału środowisk lokalnych, budowanie więzi społecznych, kreowanie obszarów wyrównujących szanse). OPS! ma zatem obok aspiracji artystycznych stymulować partycypacyjny charakter działań Krakowskiego Teatru Tańca, poszerzać ofertę kulturalną miasta Krakowa, rozbudowywać widownię i grupę odbiorców sztuki tańca w Krakowie.

 

W ramach  programu OPS! Krakowski Teatr Tańca zapewnia:

• dostęp do stałych lekcji w ramach studia KTT 

• możliwość udziału w organizowanych przez KTT warsztatach

• bezpłatny dostęp do studia KTT w celu realizacji własnych projektów artystycznych i edukacyjnych

• wsparcie organizacyjne i promocyjne (możliwe także wsparcie finansowe) przy podejmowanych projektach artystycznych

• wsparcie w tworzeniu aplikacji grantowych i pozyskiwaniu funduszy

• program rozwijania umiejętności metodycznych  

• możliwość współpracy w ramach projektów edukacyjnych i artystycznych realizowanych przez Krakowski Teatr Tańca

 

W sezonie 2021/2022 OPS! tworzą Agata Jędrzejczak, Agnieszka Ferenc oraz Aleksandra Nowakowska.  

 
  1. pl
  2. en